Pyramidy ČR - stavby zaniklých vyspělých civilizací na našem územíO nás

Hana Blochová RNDr. Mgr.

portrét Hany Blochové

STUDIUM

Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, obor fyzikální chemie, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, odborná stáž: chemická fyzika v roce 1984 obdržela doktorát přírodních věd

Vysoká škola chemicko-technologická Praha, obor Chemie restaurování uměleckých děl – historické výtvarné technologie

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Dějiny výtvarného umění, specializace na dějiny evropského a českého středověku, v roce 1992 obdržela titul Magistr

Postgraduální studium na Filosofické fakultě UJEP v Brně, obor Výtvarná kritika (česká moderní malba)

PRAXE V OBORU DĚJIN UMĚNÍ, TECHNOLOGIE RESTAUROVÁNÍ, ZNALECTVÍ A PRŮZKUMŮ PAMÁTEK

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (1984 -1987) kurátorka sbírky moderního českého umění a sochařství 20. století, jihočeské malířství publikace: Karel Valter, monografie ad., kurátorka výstavy T. Pchálka a jihočeských výtvarníků

Státní restaurátorské ateliery Praha (1987 – 1990) historické výtvarné technologie, průzkumy a znalectví středověkých maleb, průzkum deskových obrazů v kapli sv. Kříže na Karlštejně ad., vědecký výzkumný úkol VTR 1.0.2. Publikace: Zprávy památkové péče, Technologia artis, Europa nostra aj.

ARTECO-B. M. s. r. o. Český Krumlov (1992 – 2006) uměleckohistorické a restaurátorské průzkumy památkových objektů, uměleckohistorické posudky, návrhy restaurování, rekonstrukcí a interiérů historických budov.
Publikace: SHP – zprávy z let 1992 – 2006, Stavební aktuality aj.

Národní galerie v Praze (1997 – 1998) příprava výstavy NG Magister Theodoricus, Anežský klášter 1998, středověká malba na Karlštejně – výtvarné technologie a znalectví, uměleckohistorické posudky Publikace: Magister Theodoricus, katalog k výstavě, NG Praha 1998

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky české v Českém Krumlově: dějiny umění, technologie restaurování, dějiny památkové péče, průzkumy památkových objektů

Týnská škola v Praze: středověká knižní malba a její restaurování

Soukromé semináře pro restaurátory, architekty a stavební firmy v oboru restaurování a konzervace památkových objektů, historické materiály a technologie jejich zpracování – poradna a odborné služby

PUBLIKAČNÍ A ODBORNÁ ČINNOST

Bohatá oborová publikační činnost, účast na konferencích a seminářích v oborech středověké malby, výtvarných technologií, průzkumů a znalectví památek (Drážďany, NG Praha, NG Londýn, Europa Nostra Vídeň ad.), průzkum středověkých obrazů na hradu Karlštejn, spolupráce s restaurátory, posudky obrazů (nový originál E. Schieleho v Praze), přípravy výstav soudobých výtvarníků ad. Publikování v časopisech: Zprávy památkové péče, Technologia Artis, Umění, Dotek, Atelier aj.

VÝSTAVNÍ ČINNOST

  • souborná výstava spol. ARTECO-B.M. z průzkumů sakrálních středověkých staveb na Českokrumlovsku (1996)
  • kurátorka výstav českých i světových moderních výtvarníků (1995 – 2010)
  • odborná výstava z průzkumů památek Č. Krumlova k 10. výročí zapsání Č. Krumlova do Seznamu UNESCO (2002)

VYDANÉ KNIHY

Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (Rosa de Sar), nakladatelství ONYX Praha 2007
Mesiáš (Rosa de Sar), nakladatelství ONYX Praha 2010
Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás (Rosa de Sar + Jaroslav Růžička), nakladatelství SAR Praha 2011
Mysterium Karlštejna (Rosa de Sar), nakladatelství SAR Praha 2012
Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás – 2. rozšířené vydání (Rosa de Sar + Jaroslav Růžička), nakladatelství SAR Praha 2014

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

soukromé přednášky a semináře z oblasti starověkého a středověkého výtvarného umění a architektury, filosofie a alchymie

Jaroslav Růžička Ing.

portrét Jaroslava Růžičky
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

STUDIUM
absolvent Fakulty architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického v Brně

PRAXE
inženýrská činnost Po absolvování Fakulty architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického v Brně roku 1960 pracoval ve funkci statika v projektovém středisku VHJ ploché sklo Teplice. V letech 1961 – 1970 zajišťoval inženýrsko-projektovou činnost u Znojemských organizací OÚNZ, Okresní investorský útvar, odbor výstavby ONV Znojmo a realizace staveb u Pozemních staveb Brno. V rámci této činnosti se podílel na stavebních projektech stavebních akcí Národních výborů, prováděných v akci Z. Kulturní domy, občanská vybavenost, koncepce výstavby znojemského zimního stadionu, sportovního areálu tenisových dvorců aj. Od roku 1970 pracoval v projektovém středisku Okresního stavebního podniku ve funkci vedoucího projektanta, statika, technické kontroly a vedoucího přípravy práce. Podílel se na realizaci projektů rekonstrukcí domů, bytové výstavby, rodinných domů, zdravotnických zařízení (onkologie, plícní oddělení), škol (Jarošova), průmyslových areálů (stavební dvory OSP a bytového podniku), znojemských sportovních areálů (znojemský zimní stadion, tenisové a volejbalové dvorce), hraničních přechodů (Hnánice a Hatě) aj.

K provádění průzkumů podloží staveb pomocí horizontální olovnice ho přivedlo náhodné setkání s bagristou, který si před vyhloubením rýhy pro plynovodní potrubí prověřoval terén pomocí zahnutého drátu, aby nepoškodil pozemní inženýrské sítě (potrubí, zemního kabelu a pod). Po vyzkoušení této detekční metody ji zavedl do své stavební praxe a po další léta ji úspěšně používal k mapování podzemních sítí, k určování polohy nosných prvků (nosníků), skrytých stavebních konstrukcí, nepřístupných podzemních prostor a podzemních chodeb. Zpracoval projekt na statické zabezpečení existujících podzemních chodeb při realizace stavby silnice obcí Šatov, kde ověřoval výstupy georadarového průzkumu podloží. Ukázalo se, že zjišťování podzemních anomálií jeho metodou, kterou nazval gravitačně-interakční detekce pomocí horizontální olovnice, je přesnější a úplnější než přístrojové měření. Podzemní chodby čtyřkilometrového úseku komunikace byly během tří dnů vytýčeny, zaznamenány do map, vyprojektováno nové statické zabezpečení a následné stavební práce prováděny úspěšně podle tohoto nového průzkumu. Stejným způsobem pak proběhla detekce podzemních prostor také v Miroslavi, ve Valticích atd.

Úspěšné výsledky detekce u něho iniciovaly snahu k objasnit tento fyzikální jev, jenž způsobuje reakci detektoru horizontální olovnice a objektů skrytých pod povrchem země. V laboratorních podmínkách prokázal, že horizontální olovnice se vychýlí vždy směrem k tělesu (objektu), a to do směru těžiště anomálie na základě gravitační interakce tělesa s detektorem horizontální olovnice. Své první poznatky publikoval pod názvem „těžišťová teorie“ a metodu stále prohluboval dalšími laboratorními pokusy. Známe-li fyzikální zákonitosti jevu detekce, jsme schopni určit polohu skrytých či zaniklých objektů díky detekci energetických stop, které hmotné objekty na povrchu Země zanechaly. Gravitačně-interakční detekcí zmapoval v průběhu necelých tří let četné objekty a sídla zaniklých civilizací, skrytých pod mladšími vrstvami i zřícených objektů, vyskytujících se nad terénem. Ve spolupráci s Dr. Hanou Blochovou zmapoval četné zaniklé stavby na území Znojemska a tyto výstupy byly publikovány v knize obou autorů pod názvem Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás


Patička

vstup do administrace Vytvořil Radek Hiess